LogoKONTAKT
Logo
KONTAKT

Salgs- og leveringsbetingelser

Af 26. maj 2021

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet skriftligt er aftalt.

§ 2. TILBUD

Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

§ 3. BETALING

Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen. Betaling skal finde sted ved de med fakturaen vedlagte betalingsoplysninger. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vare-knaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.

§ 6. MONTAGE

Forestår sælger montage, påhviler det køber at fremskaffe og bekoste tilladelse fra enhver myndighed, således at montage i enhver henseende kan ske uhindret. Monteringen forudsættes foretaget i én ubrudt arbejdsgang uanset tidspunkt på døgnet. Inden monteringen foretages skal køber sikre at; - produkterne er tilgængelige i umiddelbar nærhed af montagestedet i henhold til sælgers anvisning, - de for opgaven nødvendige adgangsforhold (ryddet og rengjort montageområde i henhold til sælgers anvisninger) er tilstede, herunder fast plan grund for eventuel brug af lifte/stillads, - monteringsfladen er rengjort og danner en fuldstændig plan anlægsflade, - alt andet støbe-, pudse-, afsyrings-, og malerarbejde er tilendebragt, - tag-, gavl-, tagrende- og facadearbejde i øvrigt er afsluttet, - fastgørelses muligheder i/på bygningen er til stede som vist på sælgers standardtegninger og at bygningskonstruktionen er dimensioneret til at bære sælgers produkter, - der ved montage af el regulerede produkter af el-installatør på købers regning er ført strøm frem efter sælgers anvisninger. Følgende materialer skal stilles til montørens disposition: - Belysning trukket frem til montagepladsen. - 380V, 3-faset, 25A-sikring og 220V, 1-faset, 16A sikringsstik trukket frem til montagepladsen. Bekræftet levering af montage er baseret på, at ovennævnte betingelser er bragt i orden, når sælgers montør ankommer til byggepladsen. Omkostninger (f.eks. ventetid, ekstraydelser, ekstrakørsel m.v.) på grund af forsinkelser eller mangler ved nævnte betingelser, som påføres sælger vil blive faktureret særskilt efter gældende timesats. Ved ekstra arbejder (ikke indeholdt i tilbud) samt i forbindelse med f.eks. montering af beslag på bagmur og en heraf følgende tidsforskydning af den resterende montering vil den hermed medførte ekstra tid blive faktureret.

§ 7. EMBALLAGE

Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

§ 8. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 9. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 10. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Århus som rette værneting.

KONTAKT

HLR A/S

Sommervej 8

DK-8210 Aarhus V

Telefon: +45 86 31 60 00

E-mail: info@hlr.dk

CVR: 42411361

Telefontider

Man-tors.: 8.00-16.00

Fredag: 8.00-15.00

Weekender: Lukket